MARİTZA WEB SİTESİ GİZLİLİK ve KULLANIM SÖZLEŞMESİ

1.KULLANIM KOŞULLARI

1.1. www.altinekran.com web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde "SİTE"yi kullanmaktan vazgeçiniz. "SİTE" sahibi bu "SİTE"de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "SİTE"yi, "SİTE" kullanma koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. Bu "SİTE"'nin sahibi Meclis Mh. Teraziler Cd. Derviş Sk. Fuat Özal Plaza No:38/108 Sancaktepe/İSTANBUL adresinde ikamet MARİTZA KIYMETLİ MADENLER REKLAM BİLGİ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ (Bundan böyle kısaca MARİTZA olarak anılacaktır)'dir. "SİTE"'de sunulan hizmetler MARİTZA KIYMETLİ MADENLER REKLAM BİLGİ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanmaktadır.

1.3. Bu "SİTE"de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları MARİTZA dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak "SİTE" de yayınlanacak ve yayınlandığı tarihten sonra KULLANICI tarafından sisteme ilk giriş yapıldığında, KULLANICININ onayına sunulacaktır. Değişen hükümler onaylandıktan sonra KULLANICI hizmet almaya devam edebilecektir. MARİTZA tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği "SİTE" hizmetlerinden yararlanan ve "SİTE"ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi için bu onaydan sonra kabul etmiş sayılmaktadır. KULLANICI değişen hükümleri kabul etmek istemezse sisteme girişi kabul görmeyecek ve üyeliği sonlandırılacaktır. Üyeliği sonlanan kullanıcı daha sonra değişen hükümleri ile birlikte sözleşmeyi kabul etmesi halinde yeniden sisteme giriş sağlayabilecektir.

1.4. İşbu "Site Kullanım Koşulları" 15/03/2016 tarihinde web sitesi üzerinden yayınlanarak; "SİTE"yi kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, MARİTZA hizmetlerinden yararlanacak olan kullanıcılarla ve iş ortaklarıyla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü sözleşmenin de ayrılmaz bir parçasıdır.  

2.TANIMLAR

2.1. "SİTE": MARİTZA tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesi.

2.2. KULLANICI: MARİTZA "SİTE" sine çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK: "SİTE" üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden ”SİTE"ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK: MARİTZA "SİTE"si ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi ve bilişsel veri, dosya, resim, rakam, fiyat vb. görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. TEMEL HİZMET: "SİTE" de mevcut bulunan değerli maden ve değerli taşlara dair piyasa ve kurum verileri, finansal veriler, araştırma ve anket raporları, KULLANICILARIN birbirleri ile ve ilgili kurumlar ( Kuyumcular Odaları ve Dernekleri ve türevleri) ile iletişim portalı/mecrası, reklam alanı görüntüleme.

2.6. EŞANLI VERİ: Borsa İstanbul A.Ş. (“BORSA İSTANBUL” veya “Borsa İstanbul”) ya da  (Kuyumcular Odaları ve Dernekleri ve türevleri)  tarafından verinin iletildiği ilk anın Zaman Damgası baz alınarak, en fazla 15 dakika içerisinde kullanılan ya da dağıtılan veridir.

2.7. GECİKMELİ VERİ : Borsa İstanbul’un ya da (Kuyumcular Odaları ve Dernekleri ve türevleri)  Veriyi ilettiği ilk anın Zaman Damgası baz alınarak, en az 15 dakika geciktirilerek kullanılan ya da dağıtılan veridir.

2.8. VERİ TERMİNALİ: MARİTZA "SİTE"si ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi ve bilişsel veri, fiyat, kıymetli maden, emtia, piyasa ve para birimlerine ait finansal veridir.

3.GENEL HÜKÜMLER

3.1. KULLANICI, söz konusu sözleşme ile alacağı TEMEL HİZMET karşılığında herhangi bir ücret ödemeyecektir. Ancak, MARİTZA, "SİTE" dahilinde erişime açtığı veya açacağı yeni hizmetler ve içeriklerden hangisinin ücrete tabi olacağını belirlemekte tamamen serbesttir. Farklı hizmet opsiyonları karşılığında ücret alma hakkı saklıdır.

3.2. MARİTZA’nın sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve siteyi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla "SİTE" üzerinde işlem yapabilirler.

Kullanıcıların, "SİTE" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her kullanıcı, MARİTZA ve/veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir iş ve eylemde bulunmayacağını; donanımların, programların, veri tabanlarının ürettiği her türlü haber ve türevlerinin her ne saikle ve yol ile olursa olsun yazılı, görsel, işitsel, elektronik olarak ve/veya sair yollarla açıklamayacağını/yayınlamayacağını; MARİTZA’ya açıkladığı her türlü yazılı, görsel ve işitsel bilginin MARİTZA’ya açıkladığı sırada her türlü biçimde kullanılması, işlenmesi, saklanması, açıklanması ve üçüncü kişilere karşı ifşa edilmesi konusunda münhasır hak sahibi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

KULLANICI "SİTE" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla MARİTZA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Tüm bu hükümlere rağmen, KULLANICI, MARİTZA’nın işlevini yerine getirerek kazanç elde etmesi halinde bahse konu getiri tüm ferileri ile birlikte MARİTZA’ya ait olacaktır. Bu husus her türlü tartışmadan uzaktır. 

3.3. MARİTZA sözleşme konusu işin gerektirdiği uluslararası norm ve kurallara uygun olarak hizmet verecektir. Ancak MARİTZA; bazı zorunlu durumlarda haber vermeksizin yayına geçici süre ara verebilir.

3.4. KULLANICILAR, işbu sözleşme nedeniyle edindiği ve/veya öğrendiği her türlü gizli bilgiyi korumayı ve saklamayı kabul etmektedirler. KULLANICILAR, bu sözleşmenin icrası sırasında elde edilen her türlü yazılı, sözlü, elektronik vb. gizli bilgiyi bu sözleşmenin icrası dışında herhangi bir sebeple kullanmayacak, herhangi bir üçüncü şahıs veya kuruluşa açıklamayacak ve koruyacaktır. Hafif ihmali de dahil olmak üzere ihmal ve kusuru ile gizli bilginin bir üçüncü kişiye ulaşması halinde diğer taraf, uğradığı/uğrayacağı tüm zarar, kayıp, dolaylı zarar, kâr kaybı ve her ne nam adı altında olursa olsun tüm kayıplarını gizli bilgiyi açıklayan taraftan tahsil eder.  Gizli bilgi yazılı veya sözlü, elektronik ortamda ifade edilmiş veya başka bir şekilde ifşa edilmiş bir bilgi olabilir ve maddi veya maddi olmayan bir bilgi olabilir. Kullanıcılardan birinin buna aykırı davranışı  halinde, MARİTZA’nın kanun yollarına başvurma, hukuki ve fiili tedbirler alma hakkı saklıdır. Kullanıcıların bu yükümlülüğü, işbu sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesinden 5 yıl sonrasına kadar devam eder.

3.5. MARİTZA, sözleşme gereği aktarılan bilgilerin gerek teknik olarak sakıncalı olmasından, gerek muhteva itibariyle kullanıcı’ya yanlış ve/veya eksik ve/veya yanıltıcı olarak ulaşmasından sorumlu tutulamayacağı gibi, kullanıcı ve buna bağlı olarak üçüncü kişiler nezdinde doğabilecek zarar ve ziyandan sorumlu tutulamaz.

3.6. "SİTE" dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı MARİTZA’nın,  işbirliği içinde bulunduğu kurumların, MARİTZA çalışanlarının ve yöneticilerinin, MARİTZA yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. MARİTZA, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.7. KULLANICILAR, "SİTE"yi kullanarak, MARİTZA’nın, diğer KULLANICILARIN ve üçüncü kişilerin aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaklardır. KULLANICILARIN işbu "Site Kullanım Koşulları" hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "SİTE" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı MARİTZA’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.8. KULLANICILAR, MARİTZA’ya "SİTE" dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. MARİTZA, KULLANICILAR tarafından MARİTZA’ya iletilen veya "SİTE" üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

3.9. KULLANICILAR, "SİTE" dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, MARİTZA’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

3.10. MARİTZA’nın “SİTE” de her türlü reklam faaliyetlerinde bulunma/bulundurtma, anket görselleri paylaşma ve KULLANICILAR ile anket yapma hakkı bulunmaktadır. KULLANICI, MARİTZA’nın her türlü reklam ve anket faaliyetlerini kabul eder ve KULLANICI ekranlarında açık tutmayı taahhüt eder. MARİTZA, "SİTE" dahilinde sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. MARİTZA, donanım ve iletişim sistemlerinde, reklam, anket, KULLANICILAR arasındaki iletişim mecrası ve veri alanı boyutlandırılmasında ve/veya dizayn/görsellerde istediği şekilde değişiklikler yapabilir. MARİTZA, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve haber vermeden kullanabilir.

KULLANICILAR, MARİTZA’nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. MARİTZA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde MARİTZA tarafından yapabilir. MARİTZA tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, KULLANICILAR tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

3.11. "SİTE" üzerinden, MARİTZA’nın kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya "İÇERİK"lere ve/veya dosyalara MARİTZA tarafından LİNK verilebilir. Bu LİNKLER sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacıyla veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. "SİTE" üzerindeki LİNKLER vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu LİNKLER vasıtasıyla erişilen web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında MARİTZA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.12. MARİTZA, "SİTE"' üzerinden KULLANICILAR tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası", kullanıcılarla ve diğer taraflarla yaptığı sözleşmelerin hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. MARİTZA aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, "SİTE"nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de kullanıcılarla, iş ortaklarıyla ve taraflarla yaptığı sözleşmeler kapsamında ve istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.13. KULLANICI, MARİTZA servislerini kullanarak elde ettiği kayıtlar ile kayıtların kullanımını kendi rızası ile yaptığını, bunlardan dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar ile servisi kullanırken bilgisayarında oluşabilecek arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamen kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı MARİTZA ‘nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve MARİTZA’dan herhangi bir ad ve nam altında hak ve alacak talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.14.MARİTZA  Veri Terminali’nde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. KULLANICI, bu yorum ve bilgileri neden göstererek herhangi bir hak, zarar ve tazminat talebinde bulunmayacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Yatırım danışmanlığı hizmeti Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: V, No: 55 sayılı Yatırım Danışmanlığı Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ çerçevesinde aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve/veya yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmakta olup; KULLANICI’nın mali durumuna ve risk ve getiri tercihlerine uygun olmayabileceğinden, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuç doğurmayabilir.

3.15. MARİTZA, BORSA İSTANBUL ve diğer yerli ve yabancı borsa ve para piyasalarından alınan verilerin KULLANICI tarafından eşanlı veya gecikmeli olarak izlenmesini sağlamayı; KULLANICI ise kendisine getirilen yükümlülüklere uyacağını, karşılıklı olarak taahhüt eder.

3.16. MARİTZA, KULLANICI’ya aktarılan bilgilerin sözleşme koşullarına uygun biçimde kullanıp kullanılmadığını dilediği anda ve zamanda denetleme hakkına sahiptir.

4.FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Bu "SİTE" dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu "SİTE"nin (sınırlı olmamak kaydıyla tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden MARİTZA’nınn telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) MARİTZA’ya ait ve/veya MARİTZA tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. KULLANICILAR, MARİTZA hizmetlerini, MARİTZA bilgilerini ve MARİTZA’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının MARİTZA’nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde MARİTZA tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde MARİTZA’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

4.2. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde MARİTZA tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde MARİTZA; MARİTZA hizmetleri, MARİTZA bilgileri, MARİTZA telif haklarına tabi çalışmaları, MARİTZA ticari markaları, MARİTZA ticari görünümü veya bu “SİTE” vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

4.3. MARİTZA tarafından iş bu sitenin mobil kullanımından doğacak her türlü uyuşmazlık da bu sözleşmenin hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

4.4 MARİTZA için ileride oluşturulacak olan mobil uygulamaların da fikri mülkiyet hakları bu sözleşmede hizmet sağlayıcı konumunda bulunan MARİTZA KIYMETLİ MADENLER REKLAM BİLGİ DAĞITIM A.Ş.’ye aittir.

5.SİTE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

MARİTZA, tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Site Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda "SİTE"'de ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Site Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Site Kullanım Koşulları" KULLANICININ tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

6.MUCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MARİTZA işbu "Site Kullanım Koşulları" ve gizlilik politikasından herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, MARİTZA açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için MARİTZA’ya herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve MARİTZA’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunu yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

7.UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Site Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

8.YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Site Kullanım Koşulları" MARİTZA tarafından "SİTE" içerisinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcılar, işbu sözleşme hükümlerini "SİTE"yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. MARİTZA, dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek "SİTE" üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.

9.GİZLİLİK VE GÜVENLİK

İşbu web sitesi ve (www.altinekran.com) alan adı içeriği eden MARİTZA KIYMETLİ MADENLER REKLAM BİLGİ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ’ne ait fikri mülkiyet hakları olup, MARİTZA’nın izni olmadan işbu web sitesindeki bilgiler kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, aktarılamaz, dağıtılamaz, uyarlanamaz, tercüme edilemez veya saklanamaz. MARİTZA’nın yazılı izni olmadan web sitesindeki içeriklerin kullanımı, değiştirilmesi ve markaların kullanımı kesin olarak yasaklanmıştır.

Web sitemizi ziyaretiniz sırasında kişisel bilgileriniz tarafımızdan, sadece sizin bilginiz kapsamında temin edilir. Sizin bilginiz ile bizim tarafımızdan kayıt altına alınan kişisel bilgileriniz MARİTZA tarafından korunur ve korunmaya devam edecektir.

Adınız ve soyadınız, posta adresiniz, doğum tarihiniz, cinsiyetiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, çocuğunuzun bilgileri vb. bilgileriniz ancak tarafınızdan web sitemize verildiğinde kaydedilir.

Bilgi güvenliğinizi sağlamak amacıyla şifrelerinizi kimse ile paylaşmamanız gerekmektedir.

E-posta iletişiminde söz konusu mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliğinin garanti altına alınamaz ve göndereceğiniz e-postaların güvenliğinden sizler sorumlusunuzdur.

İşbu web sitesinin içeriği 'olduğu gibi' sunulmaktadır. İşbu web sitesi veya işbu web sitesinde linki verilen herhangi bir web sitesinin içeriklerinin herhangi bir şekilde kullanımından doğan doğrudan, dolaylı veya başka özel zararlardan ilgili taraflara karşı MARİTZA sorumlu olmayacaktır.

MARİTZA, kullanıcıların kişisel bilgilerini sadece belirli hizmetleri yerine getirmek, sitede kullanıcıların isteklerine göre içerik ile anket, reklam sağlamak ve yeni hizmetlerden haberdar etmek için saklar. www.altinekran.com kullanıcıları web sitesindeki dolaşımları sırasında kişisel bilgilerini değiştirme şansına sahiptirler. Bu bilgiler sadece kullanıcı tarafından değiştirilebilmektedir.

Kullanıcıların “SİTE” web sitesine doğru ve güncel olmayan bilgi vermesi halinde ya da bilgilerin doğru ve güncelliğinden şüphe edildiğinde, MARİTZA’nın hizmetleri durdurma ya da sonlandırma hakkı saklıdır.

MARİTZA, kullanıcılara ait bilgileri aşağıda belirtilen haller gerektirdiği takdirde açıklamak hakkına sahiptir:

  1. Kullanıcının, şahsi bilgilerinin paylaşılması konusunda izni ve onayı var ise,
  2. “SİTE”, MARİTZA’nın kendi bünyesinde kullanılmak üzere kullanıcı profillerinin belirlenmesi amacıyla,
  3. Kullanıcının, “SİTE” ve MARİTZA’dan talep ettiği ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, temin edilmesi veya size sunulan servis ve araçlarla ilgili problemlerin giderilmesi amacıyla,

4.Yasal soruşturmalar esnasında, mahkeme kararı gereği veya yasal prosedürler gerektirdiği takdirde.

SORUMLULUK

MARİTZA, KULLANICILARIN şahsi bilgilerinin yukarıdaki açıklananlar dahilinde kullanılması sonucu meydana gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu değildir.

E-posta işlemlerinde, mesaj şifrelenmediği takdirde, mesajın güvenliği garanti altına alınamaz ve gönderilecek e-postaların güvenliğinden www.altinekran.com kullanıcıları sorumludur.

KULLANICI, “SİTE” içerisindeki içeriklerle bağlantılı görüşlerini ‘yorumlar’da yayınlayabilir. KULLANICININ ilettiği görüşlerin sorumluluğu KULLANICIYA aittir, sorumluluk MARİTZA’TA yöneltilemez.

KULLANICI, içeriklerde yer alan kişisel bilgiler ve kişilere ait özel hayata ilişkin bilgiler ve/veya içerikler bakımından söz konusu kişisel hak sahibi kişilerden gerekli izinleri aldığını, üçüncü kişilerin kişisel haklarını, gizlilik hakkını ya da yayın haklarını çiğneyen ya da başka mülkiyet hakları dahil her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakları ile korunan içerikleri, bilgileri; sahibinden ya da hakları elinde bulundurandan, önceden yazılı izin almaksızın web sitesi kapsamında kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

KULLANICI suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yerel ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, her tür ve şekilde iletim dâhil olmak üzere; hiçbir tür yasadışı, tehditkâr, rahatsız edici, şiddet, terör, hakaret, küfür veya iftira içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik, rahatsız edici, tehdit, taciz ve hakaret içeren, ya da ahlaka, toplum düzenine aykırı, kişi ve/veya kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar verebilecek, içerikleri “SİTE” web sitesine iletmeyecek, herkese açık alanlara ya da özel mesaj alanlarına üyeleri herhangi bir şekilde rahatsız edecek mesaj veya içerik yüklemeyecek / yayınlamayacaktır. Bu içeriklerin MARİTZA tarafından yayımlanması, hukuka aykırı veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden içerikler bakımından doğabilecek sorumlulukların MARİTZA tarafından yüklenildiği anlamına gelemez.

MARİTZA KIYMETLİ MADENLER REKLAM BİLGİ DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ, “SİTE” de, suç teşkil edecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, tehditkar, hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, pornografik, rahatsız edici ya da ahlaka aykırı, cinsiyet ve ırk ayrımcılığı yapan her tür bilgiyi ve malzemeyi, değiştirme, yayınlamayı reddetme ya da yayından kaldırma, söz konusu hareketlerde bulunduran kullanıcıların üyeliklerini dondurma ve sonlandırma hakkını saklı tutar.

KULLANCILAR web sitesine bir virüs veya başka bir zararlı unsur içeren hiç bir tür içerik, yazılım ya da başka herhangi bir malzeme iletmeyeceklerdir.

 KULLANICI ticari anlamda haksız rekabete yol açacak, ticari itibardan faydalanma anlamına gelebilecek davranışlardan kaçınacak, web sitesinde yer alan mevcut içeriği hiçbir şekilde kopyalamayacaktır.

KULLANICI başka herhangi bir KULLANICININ web sitesini kullanmasını ya da istediği gibi kullanmasını engellemeyecektir.

Yorum alanlarının başka web sitelerinin ya da ticari mal ve hizmetlerin reklam mecrası olarak kullanımı yasaktır.

“SİTE” web sitesinden yararlananlar gizlilik ve güvenlik şartlarını okumuş ve kabul etmiştirler.

MARİTZA, yukarıda yer alan açıklamaları önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.